Välkommen till vår kundtjänst. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och information om köpvillkor mm.

Om du vill återlämna eller reklamera en vara, så kan du göra det genom att följa instruktionerna under respektive flik här nedanför.

Välkommen till vår kundtjänst. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och information om köpvillkor mm.

Om du vill återlämna eller reklamera en vara, så kan du göra det genom att följa instruktionerna under respektive flik här nedanför.

Frågor och svar

Kontakta oss

Zelma webstores

Redkite AB
Drottninggatan 97
SE 113 60 STOCKHOLM
Telefon 08-55 11 00 35

Organisationnummer: 556654-8847

Kontakt

 • Läs vår integritetspolicy
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Köp & leveransvillkor

När du beställer från Zelma Webstores godkänner du samtliga köp- och leveransvillkor som finns angivna nedan.

Allmänt

För privatpersoner gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) och Konsumentköpslagen, vilket innebär att lagen gäller även om vi har avtalat om något annat.

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen. Den är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du som är privatperson registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Vid uppenbara felaktigheter i t ex angivna priser, leveranstider och andra villkor, förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vid dessa tillfällen kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen acceptera ändringen eller annullera din beställning.

Köp

Ett köp har skett när du som kund har fått en orderbekräftelse till din e-postadress. När vi har mottagit din beställning skickar vi genast en orderbekräftelse till din e-post. Om det finns någonting som du vill ändra i din beställning så måste du kontakta oss inom 24 timmar.

Kom ihåg att behålla din orderbekräftelse! Den är (förutsatt att betalning för ordern är gjord) ditt kvitto på köp hos oss.

Vi har idag ingen fysisk butik. Alla produkter visas och presenteras endast i vår webbutik. Du kan därmed endast beställa via vår webbutik. Alla andra former av beställningar måste avtalas med oss i förväg.

För att kunna handla hos oss krävs att man är minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt

Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms. På faktura framgår belopp både med och utan moms.

Priser

Det framgår tydligt i webbutiken vilket pris som är aktuellt. Om det finns två priser varav ett är överstruket, gäller det ICKE överstrukna priset. Det överstrukna priset ska ses som rekommenderat pris från vår leverantör och kan tidigare ha varit vårt ordinarie pris.

Frakt

Utöver priset skall normalt kostnad för frakt erläggas. Det kan också finnas betalningsalternativ som innebär extra kostnader för dig som kund. Normalt tillkommer inga andra ytterligare avgifter.

Leveranstid

I webbutiken kan våra varor vara markerade med en leveransindikering som ska beskriva aktuell lagerstatus. Vi reserverar oss dock för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss därför rätten att stryka ej levererbar produkt från din order med prisavdrag för denna. Önskar du beställa annan likvärdig produkt, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en produkt på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att leveransen effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnader för dig. Om samtliga produkter finns i lager räknar vi med, men garanterar inte, en leveranstid på 5-10 arbetsdagar.

Leveranssätt

När du gör din beställning väljer du också leveranssätt. Vanligtvis skickas beställningen med UPS eller FedEx, men det kan hända att vi använder oss av annan speditör och andra leveranssätt. Du betalar frakten enligt framräknad fraktkostnad. Det är ditt ansvar som beställare att se till att adressen som angivits vid beställningstillfället, är korrekt.

Normal angiven leveranstid vid val av frakt är att betrakta som en uppskattad tid. Redkite-attityde.staging.wpengine.com kan inte hållas ansvaigt för eventuella förseningar efter det att varorna överlämnats från oss eller vår partner till vald speditör.

Ej utlöst försändelse

Det är ditt ansvar att hämta ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin, skickas det tillbaka till oss. Vi förbehåller oss då rätten att debitera dig en kostnad för faktiska frakt- och hanteringskostnader på minimum 250 SEK + moms. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns och produkten finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse därom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, d.v.s. när faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

Avbeställning av icke lagerförd produkt eller beställningsprodukter som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig att avbeställa efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av produkten.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp av lagerförda produkter inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om du börjat använda eller bruka produkten, om produkten är eller varit monterad, om produkten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om produkten är en beställningsvara eller om förseglingen brutits. Det är extra viktigt att produktens originalemballage inte skadas och kan återförslutas till ett fullt säljbart skick. Om du ångrar köpet måste produkten återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Tiden för ångerrätten börjar löpa den dag du mottagit varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa de instruktioner som återfinns under rubriken “Returbegäran” under menyn “Kundservice”, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage, fraktbolag, etc. Observera också att det enligt lag är du som kund som ska betala fraktkostnaderna för returen.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer hela köpesumman inklusive fraktkostnader återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottagit returnerad försändelse, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamationer och återköp

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel produkt, måste du reklamera detta inom 3 år från du tog emot produkten och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel produkt, ska du snarast efter att du tog emot produkten, reklamera produkten till oss via e-post. Vi förutsätter att du som företagare reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade produkten ska återsändas i samma eller motsvarande förpackning, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny produkt till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktiga produkten, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller produkter som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss produkt. Vi har givits tillstånd att använda bilder för produkter från respektive leverantör, men bilderna får ej kopieras vidare utan deras tillstånd.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs i allmän domstol.

Returer

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om du börjat använda eller bruka produkten, om produkten är eller varit monterad, ej heller om produkten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Om du ångrar köpet måste produkten återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Tiden för ångerrätten börjar löpa den dag du mottagit varan eller en väsentlig del av den.

Efter att vi mottagit din returbegäran, tar vi ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med instruktioner om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är kunden som ska betala fraktkostnaderna för returen.

Efter mottagandet av den returnerade produkten kommer hela köpesumman att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottagit returförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick. I återbetalningen inkluderas den del av ursprungliga fraktkostnaden som kunden betalat för den produkt som returen avser.

Instruktioner:

 • Denna instruktion gäller alla typer av returbegäran. Vill du REKLAMERA produkten, se istället rubriken “Reklamera” under Kundservice.
 • Vid returbegäran är det viktigt att du fyller i samtliga fält nedan
 • Vi kommer att bekräfta per e-post att returbegäran är mottagen och genomläst.
 • Om vi känner behov av ytterligare information kommer vi att kontakta dig per telefon eller e-mail.
 • Alla produkter MÅSTE returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör. Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen. Förpacka godset som det var när du mottog det och i övrigt för att undvika skador. Fäst ALDRIG något på produkternas originalkartonger

Pengar tillbaka eller ersättningsprodukt

Vårt ställningstagande är många gånger ganska givet, men i vissa udda fall tas inga avgörande beslut om hur ärendet ska hanteras förrän returnerade produkter har nått vår returavdelning och när de har haft en rimlig chans att göra en bedömning. Denna procedur kan beroende på säsong och övrig arbetsbelastning tyvärr vara lite tidsödande. Vi gör detta emellertid så snabbt och effektivt vi kan.

I normala fall och om inget annat är överenskommet så gör vi en återbetalning till ett bankkonto som du som kund uppgivit så fort vår returavdelning gjort sin bedömning. Ibland kan returen föranledas av att man valt fel modell och att vi skickar andra produkter istället för att vi gör en återbetalning. Allt detta bestämmer vi gemensamt och i samförstånd.

OBS! Returer som skickas in utan att returbegäran är utförd innan, accepteras ej.

Returbegäran

 • Ange ett nummer från 0 till 100.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Reklamation

Att reklamera innebär att man meddelar oss att man inte godtar produkten i det skick den är levererad och att man anger på vilket sätt produkten är felaktig.

Vårt råd är att alltid reklamera så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter. Finns det goda skäl och sakliga argument så accepterar vi även reklamationer som annars inte fångas in av varken rättigheter eller regler.

Vad säger konsumentlagen

En privatperson kan enligt konsumentlagen göra en reklamation om produkten redan vid mottagandet visar sig ha en transportskada, om den visar sig ha en dold transportskada eller om produkten är trasig redan när den packas upp.

En reklamation kan också göras efter att den har packats upp. Du måste emellertid lämna oss ett meddelande om felet “inom skälig tid” efter det att du har upptäckt det, i normala fall inom 7 dagar. Om du reklamerar inom två månader räknas det emellertid alltid som att det skett inom skälig tid. Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du har varit sjuk eller bortrest.

Under de första sex månaderna efter köpet är det vår sak som säljare att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början.

Tre år reklamationsrätt

Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.

Vad gäller dig som företagare

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, reklamera produkten till oss. Vi förutsätter att du som företagare reklamerar skadan inom garantiperioden.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade produkten ska återsändas i samma eller motsvarande förpackning, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny produkt till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktiga produkten, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Instruktioner för reklamationer:

 • Denna instruktion gäller alla typer av reklamationer och oavsett när du upptäckte felet. (Instruktioner för returer och din rätt att ångra köp inom 14 dagar, återfinns under rubriken Returer
 • Vid reklamationsbegäran är det viktigt att du fyller i samtliga fält nedan.
 • Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort reklamationsbegäran är mottagen. Om reklamationen godkänns, skickas kompletta instruktioner för hur produkten ska paketeras, hanteras och skickas.

Pengar tillbaka eller ersättningsprodukt

För det mesta är skadan eller felets karaktär ganska uppenbar och vårt ställningstagande därför ganska givet, men i vissa udda fall tas inga avgörande beslut om hur ärendet ska hanteras förrän reklamerade produkter har nått vår reklamationsavdelning och de har haft en rimlig chans att göra en bedömning. Denna procedur kan beroende på säsong och övrig arbetsbelastning tyvärr vara lite tidsödande.

Då våra produkter är sesongsbetonade och kanske inte finns kvar i sorrtimentet när din reklamation inkommer, förbehåller vi oss rätten att i stället för ersättningsvara, göra en återbetalning.

OBS! Reklamationer som skickas in utan att reklamationsbegäran är utförd innan, accepteras ej.

Reklamation

 • Ange ett nummer från 0 till 100.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.